Առաջին աստիճանի մեկ անհայտով ահավասարումներ

kx−b>0 կամ kx−b<0 տեսքի անհավասարումները, որտեղ k -ն և b -ն տրված թվեր են, ընդ որում k≠0, անվանում են առաջին աստիճանի մեկ x անհայտով անհավասարումներ: a−5>0 a>5 Պատասխան՝a∈(5;+∞) −2y−100<0 −2y<100|:(−2) (անհավասարության նշանը փոխվում է) y>100:(−2) y>−50 Պատասխան՝y∈(−50;+∞) −3c≥−15|:(−3) (անհավասարության նշանը փոխվում է) c≤−15:(−3)c≤5Պատասխան՝ c∈(−∞;5] Երբ թիվը կամ փոփոխականը անհավասարման մի մասից տեղափոխվում է մյուս մասը, ապա նրա նշանը փոխվում է: x−3≥0 x≥3 Պատասխան՝x∈[3;+∞)

Ռացիոնալ արտահայտությունների նույնություններ

Ապացուցել նույնությունը նշանակում է ապացուցել, որ հավասարության աջ ու ձախ մասերը նույնաբար հավասար են փոփոխականների բոլոր թույլատրելի արժեքների դեպքում: Նույնությունները կարելի է ապացուցել տարբեր եղանակներով: 1. Կատարել ձախ մասի ձևափոխությունները և բերել այն աջ մասին: 2. Կատարել աջ մասի ձևափոխությունները և բերել այն ձախ մասին: 3. Առանձին ձևափոխել ձախ և աջ մասերը և ստանալ միևնույն արտահայտությունը: 4. Կազմել ձախ և աջ մասերի…

Ռացիոնալ արտահայտություններ

Ռացիոնալ արտահայտություն կոչվում է այն արտահայտությունը, որում մի քանի հանրահաշվական կոտորակներ միացված են թվաբանական գործողությունների նշաններով: Ռացիոնալ են հետևյալ արտահայտությունները՝ x+3/(x+2)2+2x, a/2+3⋅a(2a+3)/a2+2a+11, x2+1/3x−1:2x/3+5x: Մենք արդեն դիտարկել ենք թվաբանական գործողություններ հանրահաշվական կոտորակների հետ, դրանց բոլորի արդյունքում, ըստ բերված սահմանման, առաջանում են ռացիոնալ արտահայտություններ: Սակայն մեր դիտարկումներում մասնակցում էր միայն մեկ գործողություն (գումարում, հանում, բազմապատկում, բաժանում կամ աստիճան բարձրացում): Հիմա կդիտարկենք և…